Veranstaltungen
Bild aus "Michal Jánský - Der Weg" im Stadtmuseum Deggendorf

Michal Jánský: „Der Weg“

Sonderausstellung 29.08. - 24.10.2010
Stadtgalerie im Stadtmuseum
29.08. - 24.10.2010

Über die Veranstaltung

Der 1966 in Jin­dřichův Hr­a­dec ge­bo­re­ne Ma­ler und Gra­fi­ker Mi­chal Jáns­ký lebt und ar­bei­tet seit 1990 in ei­nem ty­pi­schen Pí­se­ker Alt­stadt­haus, das er ge­mein­sam mit sei­ner Frau, ei­ner In­nen­ar­chi­tek­tin, lie­be­voll re­stau­riert hat. Stu­diert hat er von 1985 bis 1990 in Brünn (Brno) bei Jan Bružeňák und in Bud­weis (Čes­ké Bu­dějo­vice) bei Ro­man Ku­bič­ka. Sei­ne Ar­bei­ten sind stark von La­dis­lav No­vák, spä­ter auch vom In­for­mel und dem abs­trak­ten Ex­pres­sio­nis­mus be­ein­flusst. Er be­ar­bei­tet die Bil­d­o­ber­flä­che mit Rit­zen, Schnit­ten so­wie Ma­te­ri­al­ab­drü­cken. So ent­steht ei­ne aus der Sicht­wei­se des Künst­lers ge­form­te Dar­stel­lung der Um­welt. In der Aus­stel­lung in der Stadt­ga­le­rie im Stadt­mu­se­um zeigt er Ar­bei­ten aus den 1990er Jah­re bis heu­te und ver­mit­telt uns mit sei­ner Aus­stel­lung ei­ne zeit­ge­nös­si­sche Po­si­ti­on aus der Kunst­sze­ne Süd­böh­mens. Jan Ko­talík aus Pí­sek be­zeich­net Jáns­ký als ei­nen Künst­ler mit aus­drucks­star­ker Bild­spra­che. Sei­ne Ar­bei­ten sind ge­prägt von ei­ner Welt der frei­en und of­fe­nen Kom­mu­ni­ka­ti­on, sie su­chen den Dia­log mit dem Be­trach­ter.

Die Aus­stel­lung mit der Ma­le­rei und Gra­fik des Pí­se­ker Künst­lers Mi­chal Jáns­ký soll den Blick des Deg­gen­dor­fer Pu­bli­kums auch für ak­tu­el­le Ent­wick­lun­gen in der Kunst un­se­rer böh­mi­schen Nach­barn öff­nen. Sie ver­steht sich als Er­gän­zung zu den oft his­to­risch und folk­lo­ris­tisch ge­präg­ten Ele­men­ten im baye­risch böh­mi­schen Kul­tur­aus­tausch.

Zur Aus­stel­lung ist ein Ka­ta­log er­schie­nen, der für 5€ über das Stadt­mu­se­um zu be­zie­hen ist.

MI­CHAL JÁNS­KÝ: „CESTA“
Malířst­ví a gra­fi­ka
Mi­mořád­ná výs­ta­va v ga­le­rii Měst­ské­ho mu­zea

Malíř a gra­fik Mi­chal Jáns­ký, na­ro­zený v ro­ce 1966 v Jin­dři­cho­vě Hr­ad­ci, ži­je a pra­cu­je od ro­ku 1990 v jed­nom z ty­pických pís­eckých sta­roměst­ských domů, který spo­lu se svo­jí manželk­ou, která je ar­chi­tekt­kou, lás­ky­plně zre­stau­ro­va­li. Stu­do­val od r. 1985 do r. 1990 v Brně u Ja­na Bružeňá­ka a v Čes­kých Bu­dějo­vicích u Ro­ma­na Ku­bičky. Je­ho dí­la vel­mi ov­liv­nil La­dis­lav No­vák, v poz­dější do­bě se při­dal také vliv in­for­mačního a abs­trakt­ního ex­pre­sio­nis­mu. Um­ělec zpra­co­vává po­vrch své­ho dí­la vry­py, záře­zy a též otis­ky růz­ných ma­te­riálů. Tak vz­ni­ká z poh­le­du um­ěl­ce zv­lášt­ní for­ma pre­zen­ta­ce svě­ta, který nás ob­klo­pu­je. V ga­le­rii Měst­ské­ho mu­zea vys­ta­vu­je své práce rea­li­zo­va­né od r. 1990 do součas­nos­ti a zpro­s­třed­ko­vává nám tak součas­nost um­ělecké scé­ny jižních Čech.

Jan Ko­talík z Pís­ku Jáns­ké­ho cha­rak­te­ri­zu­je ja­ko um­ěl­ce s výraz­ným pro­je­vem zpro­s­třed­ko­vávaným obra­zem. Je­ho práce, usi­lující o na­vázání dia­lo­gu se svý­mi di­váky, jsou výraz­ně ov­liv­ně­ny svě­tem svo­bod­né a ote­vře­né komu­ni­ka­ce.

Výs­ta­va kre­seb a gra­fik pís­ecké­ho um­ěl­ce Mi­cha­la Jáns­ké­ho chce ote­vřít deg­gen­dorf­ské veře­j­nos­ti poh­led na součas­ný um­ělecký vývoj našich čes­kých sou­se­dů a do­plnit tak cel­ko­vý obraz ba­vorsko – čes­ké kul­turní výmě­ny, vyz­naču­jící se mno­ha spo­lečný­mi his­to­rický­mi a folk­lo­ris­tický­mi prv­ky.